“Fenchè ce sta pà, dèntre a lu cunvinte, nce manche i frate!”

Copyright © 2016 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
(Letto 182 volte, 1 oggi)